Warunki współpracy

„Właścicielem firmy Dębowy Patrol jest spółka Puławska Street Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 72 lok. 3, 02-603 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000483246, NIP 5213658826”

 

§1 BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zawierając umowę o świadczenie usług arborystycznych firma Dębowy Patrol zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu zrealizowania uzgodnionych zadań.
 2. W trakcie realizacji zadań Dębowy Patrol zwraca szczególną uwagę na kwestie przestrzegania procedur bezpieczeństwa pracy.
 3. Dębowy Patrol ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w toku realizacji usług, będące wynikiem błędów zawodowych, zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa, błędnego doboru technik, sprzętu lub personelu do wykonywanych zadań.

§2 UBEZPIECZENIE

 1. Wszystkie usługi świadczone przez firmę Dębowy Patrol objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w wysokości do 500 000 PLN za każde zdarzenie.
 2. Polisa powinna być wystawiona przez renomowany zakład ubezpieczeniowy i powinna pozostawać ważna co najmniej przez okres wykonywania zlecenia.

§3 KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

 1. Usługi świadczone przez Dębowy Patrol mogą być wykonywane jedynie przez doświadczonych arborystów posiadających niezbędne uprawnienia, poświadczone przez odpowiednie instytucje.
 2. Każdy arborysta powinien posiadać co najmniej certyfikat potwierdzający znajomość technik dostępu linowego / pracy na wysokości / drwal wysokościowy.

§4 SPRZĘT, ATESTY

 1. Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przy pomocy specjalistycznego sprzętu alpinistycznego posiadającego odpowiednie atesty oraz certyfikaty jakości. Sprzęt wykorzystywany do pracy na wysokości podlega obowiązkowym okresowym przeglądom i wymianie na nowy sprzęt po upływie terminu ważności określonego przez producenta.  
 2. Przed wykonaniem każdego zlecenia arboryści Dębowy Patrol zobowiązani są do sprawdzenia kompletności sprzętu oraz jego poprawnego działania i braku ewentualnych usterek technicznych / wad mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.

§5 OBOWIĄZKI KLIENTA

Osoba zlecająca usługę arborystyczną (klient) zobowiązuje się współdziałać z Dębowy Patrol w zakresie niezbędnym do sprawnego i bezpiecznego wykonania uzgodnionej pracy. W szczególności klient powinien współpracować z Dębowy Patrol w celu dopilnowania, aby w miejscu wykonywania zabiegów arborystycznych nie znajdowały się żadne osoby postronne, dla których wykonywane zabiegi stanowiłyby ryzyko dla ich zdrowia i życia.

§6 PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA ZABIEGU

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu arboryści Dębowy Patrol zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania miejsca pracy, zabezpieczenia go przed dostępem osób nieupoważnionych, zadbania o bezpieczne warunki pracy, uzgodnienia z klientem wszystkich szczegółów wykonywanych zabiegów, oraz wyboru odpowiednich technik dostępu linowego oraz sprzętu a także sprawdzenia sprzętu.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Płatność za wykonaną usługę powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klienta prawidłowo wystawionej faktury. Do sumy uzgodnionej z klientem zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
 2. Płatność zostanie dokonana na rachunek wskazany na fakturze.

§8 NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE, SIŁA WYŻSZA

Dębowy Patrol zastrzega sobie prawo zmiany uzgodnionego terminu wykonania usługi lub nawet przerwania usługi w trakcie jej wykonywania w sytuacji pojawienia się niesprzyjających warunków pogodowych, zagrażających zdrowiu i życiu arborystów, w szczególności ulewny deszcz, porywisty wiatr. W takiej sytuacji Dębowy Patrol dołoży starań żeby zabieg został wykonany lub dokończony w najszybszym możliwym terminie.

 

Scroll to Top